Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Revista ETEIF
Núm. 1 
Núm. 2 
2002-05-15 | SITEF
Revista ETEIF
Núm. 2 Abril 1999

La imatge al costat de l'abstract de cada article dóna accés al text en format .PDF
La imagen junto al abstract de cada artículo da acceso al texto en formato .PDF

Diversificación Turística y estacionalidad: Ibiza y otras islas del Mediterráneo.
Tomás Méndez Reyes - Jacqueline Grassi Ferrero
Els vincles económics de les Illes Balears amb Europa són cada cop més forts, però hi ha un factor econòmic, lligat amb la implantació de l'EURO, que crea una forta divergència entre illes: la major dependència cap al turisme britànic (país no inclòs a l'EURO) tant de Menorca com de Eivissa. En opinió dels autors aquest fet portarà greus problemes en un futur no gaire llunyà.

Los vínculos económicos de las Islas Baleares con Europa son cada vez más fuertes, pero se da un factor económico, relacionado con la implantación del EURO que crea una fuerte divergéncia entre islas: la mayor dependencia hacia el turismo británico (país no incluido en el EURO) tanto de Menorca como de Ibiza. En opinión de los autores este hecho acarrearà graves problemas en un futuro no muy lejano.

Eivissa: Turisme tot l'any?
Joan Lluis Ferrer
L'autor tracta de manera crítica una temàtica abordada per altres articulistes al núm.1 d'ETEIF. Des del seu punt de vista l'argument clau el següent: És dessitjable la desestacionalització?. Una pregunta encara sense resposta definitiva que mantè el debat obert.

El autor trata de manera crítica una temática abordada por otros articulistas en el número 1 de ETEIF. Desde su punto de vista el argumento clave es el siguiente: ¿Es deseable la desestacionalización?. Una pregunta aún sin respuesta definitiva que mantiene el debate abierto.

Els canvis recents en el turisme. Introducció a les noves demandes i noves modalitats turístiques. Reflexions des d'un espai de destí turístic madur (Eivissa).
Maurici Cuesta i Labèrnia.
El turista no està solament interessat en l'oferta de sol i platja; és inquiet i vol adquirir coneixements culturals, científics i reals sobre el lloc escollit per passar el seu temps lliure; es poden oferir productes alternatius però, s'exigeix que la infraestructura del turisme convencional també sigui present.

El turista no está solamente ineteresado en la oferta de sol y playa; es inquieto y quiere adquirir conocimientos culturales, científicos y reales sobre el lugar escogido para pasar el tiempo libre; se pueden ofrecer productos alternativos aunque se exige que la infraestructura del turismo convencional también esté presente.

Turisme a destins illencs. Comparació amb el model pitiús (Anglès).
AA VV
Aquest grup de quatre articles aporten visions comparatives del turisme d'Eivissa amb el d'altres illes que tambè es poden incloure baix la denominació de "destinacions turistiques madures", com són ara, Barbados, Hawaii, Malta i Tasmania, baix l'òptica d'una contextualització del nostre turisme amb el d'altres enclaus homònims als continents d'Europa, Amèrica, Oceania i al Pacífic Nord. Els textes, en anglès, son fruit d'un punt d'encontre de varies assignatures.

Este grupo de cuatro artículos aportan visiones comparativas del turismo de Ibiza con el de otras islas que también pueden incluirse bajo la denominació de "destinos turísticos maduros", com por ejemplo, Barbados, Hawai, Malta i Tasmania, bajo la óptica de una contextualización de nuestro turismo con el de otros enclaves homónimos en los continentes de Europa, América, Oceanía i el Pacífico Norte. Los textos, en inglés, son fruto de un punto de encuentro de varias asignaturas.

Las PYMES en internet: Guía de acercamiento.
José Sánchez Rubiño.
A aquest article l'autor preten destacar la importància d'un mitjà de comunicació global, com és ara Internet, per al màrqueting de les petites i mitjanes empreses. A més d'una explicació intel·ligible dels diferents elements que intervenen a la xarxa, s'aporten alguns consells útils per a una primera incursió empresarial a l'àmbit de la World Wide Web.

En este artículo el autor pretende destacar la importancia de un medio de comunicación global, como es el caso de internet, para el 'marketing' de las pequeñas y medianas empresas. Además de una explicación inteligible de los diferentes elementos que intervienen en la red, se aportan algunos consejos útiles para una primera incursión empresarial en el ámbito de la World Wide Web.

Sistemas de indentificación del cliente en establecimientos hoteleros.
José Ramón Soler Fuensanta.
El treball planteja de manera realista les diferents possibilitats d'aplicar a establiments típics de les Pitiüses els sistemes d'identificació informàtica, i per extensió, la informàtica com a eina per millorar la productivitat al sector.

El trabajo plantea de manera realista las diferentes posibilidades de aplicar en establecimientos típicos de la Pitiusas los sistemas de identificación informática, y por extensión, la informática como herramienta para mejorar la productividad del sector

Camps de Golf a Eivissa: perquè no?.
Neus Prats Tur.
La proposta de l'autora es decanta per una valoració negativa sobre la conveniència dels camps de golf a Eivissa, emprant per això arguments de caire mediambiental, socieconòmic i d'altres relacionats amb el mercat turístic.

La propuesta de la autora se decanta por una valoración negativa sobre la conveniencia de los campos de golf en Ibiza, utilizando para ello argumentos de cariz medioambiental, socieconómico i otros relacionados con el mercado turístico

Propuestas para la reducción de costes en empresas turísticas
Eva Mª Padilla Ortega - Olga Loscertales Rodríguez
Sobre un estudi real dut a terme a la temporada de 1998, l'article és un bon exemple de com poden agermanar-se la reducció de costos, un millor servei als clients i un tractament més ecològic dels consums. Tot plegat a establiments tant habituals a les Pitiüses, com són ara, un restaurant de categoria mitjana i un aparthotel.

Sobre un estudio real llevado a cabo en la temporada de 1998, el artículo es un buen ejemplo de como pueden compatibilizarse la reducción de costes, un mejor servicio a los clientes y un tratamiento más ecológico de los consumos. Todo ello en establecimientos tan habituales en las Pitiusas como, por ejemplo, un restaurante de categoria media y un aparthotel.

Ernesto Ramón Fajarnés. Una vida en busca de la excelencia. (Entrevista).
Cesáreo Sánchez Molina.
Empresari molt reconegut a Eivissa, a més d'inquietuds en el terreny econòmic, demostrà altres sensibilitats que el dugueren a encapçalar la creació de l'Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera ara fa trenta-cin anys (1964). El seu testimoni es un recull dels canvis succeïts en aquest període cabdal de la història recent de les Pitiüses.

Empresario muy reconocido en Ibiza, además de inquietudes en el terreno económico, demostró otras sensibilidades que le llevaron a encabezar la creación de la Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera hace ahora treinta y cinco años (1964). Su testimonio es un compendio de los cambios sucedidos en este periodo vital de la historia reciente de las Pitiusas.

Teoría económica moderna y mercado turístico Balear.
Tomás Méndez Reyes
En aquest article, text íntegre de la lliçó inaugural del present curs (1999) de la UNED a les Illes Balears, l'autor defensa la utilitat de la teoria per enfrontar els reptes del mercat turísitic balear. La idea central és fer palés que la teoria es útil i necessària per què els fets no s'expliquen per si mateixos.

En este artículo, texto íntegro de la lección inaugural del presente curso (1999) de la UNED de las Islas Baleares, el autor defiende la utilidad de la teoría para afrontar los retos del mercado turístico balear. La idea central es demostrar que la teoría es útil y necesaria porqué los hechos no se explican por sí solos.

La otra cara del Euro (o como está afectando a nuestros bolsillos)
José Manuel Soriano Guasch
Poden les grans multinacionals acabar amb l'oferta d'empreses més petites d'àmbit local o regional?. Per a l'autor l'Euro serà, en determinats productes, una forma d'uniformitzar els preus que perjudicarà als països amb rendes per càpita més baixes, afectant negativament a les petites empreses i als consumidors finals.

¿Pueden las grandes multinacionales acabar con la oferta de empresas más pequeñas de ámbito local o regional?. Para el autor el Euro será, en determinados productos, una forma de uniformizar los precios que perjudicará a los países con rentas per cápita más bajas, afectando negativamente a las pequeñas empresas y a los consumidores finales.

Cadenas hoteleras (España)
Carlos M. Buj Ribas - Alejandro Guerrero Martínez
Les cadenes hoteleres, analitzades des de l'ambit estatal, tenen una creixent presència a l'oferta d'allotjament tradicional. Actualment una part rellevant de la seva activitat s'enfoca cap a la internacionalització a zones relacionades amb el turisme massiu.

Las cadenas hoteleras, analizadas desde el ámbito estatal, tienen una creciente presencia en la oferta de alojamiento tradicional. Actualmente una parte relevante de su actividad se enfoca hacia la internacionalización en zonas relacionadas con el turismo de masas.

Los derechos humanos
Carmen Valero Roig - Marian Ferrer Sala
Amb motiu del 50é aniversari de la Declaració dels Dret Humans, les autores fan un recull dels darrers informes d'Amnistia Internacional a diversos països. L'article aporta unes conclusions en les quals es manifesta el procés inacabat d'implantació del drets humans arreu del món

Con motivo del 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, las autoras elaboran una recopilación de los últimos informes de Amnistia Internacional en diversos países. El artículo aporta unas conclusiones en las que se manifiesta el proceso incabado de implantación de los derechos humanos en todo el mundo.

Aproximació a la Llei General Turística de les illes Balears
Maite Torres Torres
La Llei General Turística és un primer pas per a la regulació del sector turístic de les Illes, d'un llarg camí per recórrer, del qual resultará una reglamentació que està encara per desenvolupar. Però no es pot definir com una llei marcadament innovadora, si no que més bé tracta de sistematitzar en un texte legal únic els diferents aspectes, ja regulats en altres normes, la majoria dels quals continuen vigents.

La Ley General Turística es un primer paso para la regulación del sector turístico de las Islas de un largo camino por recorrer, del cual resultará una reglamentación que está aún por desarrollar. Pero no se puede definir como una ley marcadamente innovadora, si no que más bien trata de sistematizar en un texto legal único los diferentes aspectos, ya regulados en otras normas, la mayoría de las cuales continuan vigentes.
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.